Lesson 01


"All words are pages to hang ideas on."

Henry Ward Beecher

"واژه ها قلابهایی برای آویختن افکارند."      هنری وارد بیچر


Words to Learn This Week

کلمات برای یادگیری این هفته

abandon

tact

hardship

unaccustmed

keen

oath

gallant

bachelor

jealous

vacant

data

qualify


1.abandon: (v.) desert; leave without planning to come back; quit

ترک کردن/ رها کردن/ دست کشیدن از...

a.When Roy abandoned his family, the police went looking for him

هنگامی که ری خانواده اش را ترک کرد، پلیس به جستجوی او پرداخت.

b.The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle

سرباز نتوانست دوستانش را که در جنگ آسیب دیده بودند، ترک کند.

c.Because Rose was poor, she had to abandon her idea of going to college

چون رز فقیر بود مجبور شد از فکر رفتن به دانشکده دست بکشد.


2.keen: (adj.) sharp; eager; intense; sensetive

برنده/ تیز/ مشتاق/ علاقمند/ قوی/ شدید/ عمیق/ حساس/ تیزهوش

a.The bucher`s keen knife cut through the meat

چاقوی تیز قصاب، گوشت را برید.

b.My dog has a keen sense of smell

سگ من شامه تیزی (قوی) دارد.

c.Bill`s keen mind pleased all his teachers

ذهن تیزهوش بیل تمام معلمانش را خشنود نمود.


3.jealous: (adj.) afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has

غیرتی/ حسود

a.A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her

کارآگاهی توسط بیوه حسود استخدام شد تا معشوقی را که ترکش کرده بود بیاید.

b.Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him.

با اینکه همسایه ام به تازگی اتومبیل جدیدی خرید، اما من به او حسودی نمی کنم.

c.Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of the  cheerleaders.

از آنجایی که مونا حسود بود، به دوست پسرش اجازه نداد با هیچ یک از سردسته های تشویق کنندگان برقصد.


4.tact: (n.) ability to say the right thing

تدبیر/ درایت/ ملاحظه

a.My aunt never hurts anyone's feelings because she always uses tact.

عمه ام هرگز احساسات کسی را جریحه دار نمی کند، زیرا او همواره تدبیرش را بکار می گیرد.

b.By the use of tact, Janet was able to calm her jealous husband.

جَنت با استفاده از درایتش توانست همسر غیرتی اش را آرام کند.

c.Your friends will admire you if you use tact and thoughtfulness.

اگر تدبیر و توجه را بکار ببندید، دوستانتان شما را تحسین خواهند کرد.


5.oath: (n.) a promise that something is true; a curse

قسم، سوگند/ ناسزا، فحش

a.The President will take the oath of office tomorrow.

فردا رئیس جمهور برای احراز مقام (ریاست جمهوری) سوگند می خورد.

b.In court, the witness took an oath that he would tell the whole truth.

شاهد، در دادگاه سوگند خورد که تمام حقیقت را بگوید.

c.When Terry discovered that he had been abandoned, he let out an angry oath.

هنگامی که تری دریافت او ترکش کرده، با عصبانیت زبان به ناسزا گشود.


6.vacant: (adj.) empty; not filled

خالی، تهی/ بی مقصدی/ اشغال نشده

 a.Someone is planning to build a house on that vacant lot.

شخصی در صدد ساختن خانه ای در آن قطعه زمین خالی است.

b.I put my coat on that vacant seat.

کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

c.When the landlord broke in, he found that apartment vacant.

هنگامی که صاحبخانه به زور وارد آپارتمان شد، آن را خالی یافت.


7.hardship: (n.) something that is hard to bear; difficulty

سختی/ مشقت/ درد و رنج/ گرفتاری

a.The fighter had to face many hardships before he became champion.

بوکسور، پیش از قهرمان شدن مجبور بود با سختی های زیادی روبرو شود.

b.Abe Lincoln was able to overcome one hardship after another.

ابراهام لینکلن قادر بود یکی پس از دیگری بر مشکلات فائق آید.

c.On account of hardship, Bert was let out of the army to take care of his sick mother.

به علت گرفتاری به برت اجازه داده شد از ارتش خارج شود تا از مادر بیمارش مراقبت کند.


8.gallant: (adj.) brave; showing respect for women

شجاع، دلیر/ شجاعانه، دلیرانه/ مؤدب (خصوصاْ نسبت به زنان)/ مبادی آداب

a.The pilot swore a gallant oath to save his buddy.

خلبان برای نجات دادن دوستش سوگندی دلیرانه خورد.

b.Many gallant knights entered the contest to win the princess.

بسیاری از شوالیه های شجاع برای رسیدن به شاهزاده خانم در مسابقه در مسابقه شرکت می کردند.

c.Ed is so gallant that he always gives up his subway seat to a woman.

اد به قدری مؤدب است که همیشه از صندلی اش در مترو به خاطر یک خانم دست می کشد.


9.data: (n.) facts; information

حقایق/ اطلاعات/ داده ها

a.The data about the bank robbery were given to the F.B.I.

اطلاعات مربوط به سرقت بانک در اختیار "اف بی آی" قرار گرفت.

b.After studying the data, we were able to finish our report.

پس از بررسی اطلاعات، توانستیم گزارش خود را به اتمام رسانیم.

c.Unless you are given all the data, you cannot do the math problem.

نمی توانید آن مسئله ریاضی را حل کنید مگر اینکه تمام داده ها را در اختیار داشته باشید.


10.unaccustomed: (adj.) not used to something

عادت نداشتن به.../ غیر عادی، غیر معمول

a.Coming from Alaska, Claude was unaccustomed to Florida's heat.

کلاود که اهل آلاسکا بود، به گرمای فلوریدا عادت نداشت.

b.The king was unaccustomed to having people disobey him.

پادشاه عادت نداشت مردم از او نافرمانی کنند.

c.Unaccustomed as he was to exercise, Vic quickly became tired.

از آنجا که ویک به ورزش عادت نداشت، بلافاصله خسته شد.


11.bachelor: (n.) a man who has not married

مجرد (مرد)

a.My brother took an oath* to remain a bachelor.

برادرم قسم خورد مجرد بماند.

b.In the movie, the married man was mistaken for a bachelor.

در فیلم، مرد متاهل با مردی مجرد اشتباه گرفته شد.

c.Before the wedding, all his bachelor friends had a party.

قبل از ازدواج، تمام دوستان مجردش یک مهمانی گرفتند.


12.qualify: (v.) become fit; show that you are able

واجد شرایط بودن/ صلاحیت پیدا کردن

a.I am trying to qualify for the job which is now vacant.*

در تلاشم برای شغلی که اکنون بی متصدی است، واجد شرایط شوم.

b.Since Pauline can't carry a tune, she is sure that she will never qualify for the Girls Chorus.

چون پولین نمی تواند آهنگی را به خاطر بسپارد، مطمئن است که هرگز برای گروه کُر دختران واجد شرایط نمی شود.

c.You have to be over 5'5"to qualify as a policeman.

در شهر ما برای اینکه به عنوان یک پلیس واجد شرایط شوید، قدتان باید بلندتر از پنج فوت و پنج اینچ باشد.


Words in use

Read the following story to see how the new words are used in it.

متن زیر را بخوانید تا متوجه نحوه بکارگیری واژه های جدید در آن شوید.

My Brother, the Gentleman

برادرم، آقای محترم

The story of Sir Walter Raleigh who spread his cloak on the ground to keep Queen Elizabeth from the hardship of crossing a muddy puddle can qualify that nobleman for an award as a man of tact and good breeding.

داستان سر والتر رالی که شنلش را بر روی زمین پهن کرد تا ملکه الیزابت را از سختی گذر از روی چاله آب گل آلود برهاند، می تواند آن اشراف زاده را به عنوان مردی با تدبیر و مؤدب، مستحق یک پاداش نماید.

My brother kenny, a bachelor with a keen interest in history, was impressed by that anecdote and thought he might demonstrate his excellent upbringing in a parallel situation. Accordingly he decided to abandon his subway seat in favor of a woman standing nearby.

برادرم کنی که مردی مجرد با علاقه ای شدید به تاریخ است، تحت تأثیر آن حکایت قرار گرفت و تصور کرد که می تواند تربیت عالی خود را در موقعیتی مشابه به نمایش گذارد. بنابراین تصمیم گرفت از صندلی خود در مترو به خاطر خانمی که نزدیکش ایستاده بود، دست بکشد.

Although unaccustomed to such generous treatment, the young woman was pleased to accept Kenny's kind offer. However, her jealous boyfriend swore an oath under his breath because he thought my brother was flirting with his girlfriend. I don't have any data on the number of young men who get into similar trouble as a result of a gallant gesture, but it's probably one in a thousand. Poor Kenny! He pointed to the now vacant seat.

با وجودی که چنین رفتار سخاوتمندانه ای برای زن جوان غیرعادی بود، اما از اینکه پیشنهاد سخاوتمندانه کنی را بپذیرد، خشنود بود. با این حال، دوست پسر غیرتی او زیر لب ناسزایی گفت زیرا گمان کرد برادرم مشغول لاس زدن با معشوقه اش بود. من هیچ گونه اطلاعاتی در مورد تعداد مردان جوانی که در نتیجه عملی مؤدبانه، به دردسر مشابهی دچار شدند ندارم اما احتمالاً (این تعداد) یک در هزار است. کنیِ بیچاره! او به صندلی ای که اکنون خالی بود اشاره کرد.


Fill in the blanks

Place one of the new words in each of the blanks below.

واژه های جدید را در هر یک از جاهای خالی زیر قرار دهید.

1.As I looked at all the ________ which the salesman showed me, I knew that I was getting more and more mixed up.

2.I used ________ when I told my fat uncle that his extra weight made him look better.

3.When the guard saw that the cot was ________ , he realized that the prisoner had left the jail.

4.Although he took an ________ on the Bible, Sal lied to the jury.

5.My aunt was so ________ of our new couch that she bought one just like it.

6.I enjoyed reading the story of the ________ man who put his cloak over a mud puddle so that the queen would not dirty her feet.

7.The loss of Claudia's eyesight was a ________ which she learned to live with.

8.The driver was forced to ________ his car when two of the tires became flat.

9.Betty could not ________ for the Miss Teenage America Contest because she was twenty years old.

10.The blade was so ________ that I cut myself in four places while shaving.

11.________ to being kept waiting, the angry woman marched out of the store.

12.Because he was a ________ , the movie actor was invited to many parties.


Word Detective

From the list of 12 new words that follows, choose the one that corresponds to each definition below.

از فهرست ۱۲ واژه جدیدی که در پایین آمده است، لغتی را انتخاب کنید که با هرکدام از تعریف های زیر مطابقت دارد.

"abandon/keen/jealous/tact/oath/vacant/hardship/gallant/data/unaccosomed/bachelor/qualify"

1.a promise that something is true

2.sharp; eager; intense

3.to desert ; to leave without planning to come back

4.something that is hard to bear

5.to become fit

6.wanting what someone else has

7.brave; showing respect for women

8.a man who has not married

9.facts; information

10.the ability to say the right thing

11.empty; not filled

12.not used to something


تست درس اول - روی لینک زیر کلیک کنید.

Essential Vocabulary Quiz_Lesson 01


Essential Vocabulary Quiz (Lesson 01)

1.When Susan refused to marry him, Tom vowed to remain a ______ all his life.
2.Just because I do not like Simon does not mean that I am ______ of him.
3.When James was called as a witness, he gave an ______ to tell the truth.
4.Your son would not get so angry with you if you would only use a little more ______.
5.Since Sandra was new to city life, she was ______ to riding in a taxi.
6.You'll need quick reflexes and a ______ eye if you want to spot that bird.
7.I will never understand how a father can just ______ his family.
8.How can you make a decision before all the ______ has been received?
9.If you are 17 years or older and can work legally in Ontario, you ______ for this program.
10.Heroes are supposed to be handsome, brave and ______.
11.Supporting a family without a husband can be a real ______.
12.I wanted to rent an apartment in this building but none is ______.

 

                                                                                                            

Answers:

(1).bachelor   (2).jealous   (3).oath   (4).tact   (5).unaccustomed   (6).keen   (7).abandon   (8).data   (9).qualify  (10).gallant   (11).hardship   (12).vacant


Spotlight on:  abandon

This is an interesting word with a French background; in that language it meant "to put under another's control," hence, "to give up" In Lesson 19 you will find the new word "ban", and may discover how it is related to abandon. A good dictionary will also show you the connection with other words such as "bandit" and "contraband".

توجه بیشتر بر abandon

abandon واژه جالبی است با پیشینه فرانسوی. در آن زبان به معنی تحت تسلط دیگری قرار گرفتن و بنابراین تسلیم شدن است. در درس ۱۹ به واژه جدید ban (ممنوع کردن) بر می خورید و ممکن است متوجه نحوه ارتباطی که با abandon (ترک کردن) دارد شوید. یک دیکشنری خوب ارتباط آن را با سایر واژه ها نیز، از جمله bandit (راهزن، سارق) و contraband (قاچاق) نشان خواهد داد.

 
 
   |    نوشته شده توسط ساربوک
 
 
     
 

pctfx3.3

Digital Classic Float Template

Interactive CD Catalogue گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog میزبانی وب

ثبت سایت دامنه فارسی لینوکس سرور